Настаўнік: Карунас Ірына Сяргееўна

Конкурс “Знаўцы мовы”

3 клас

Мэта: развіваць творчае мысленне, пазнавальны інтарэс, узбагачаць

слоўнікавы запас;

выхоўваць павагу да Беларусі і беларускай мовы

                                         Ход мерапрыемства 

Вучні чытаюць верш М. Пазнякова “Беларусь”

1.   Усяму вядомы свету наш руплівы край здавён.

Тут на сонечных палетках спеюць бульба, жыта, лён.

2.  Тут Дняпро бяжыць прывольна, Сож , Бярэзіна, Дзвіна,

Прыпяць, Шчара, Свіслач, Нёман,  Вілля, Піна, Буг, Дзісна.

3. Тут крыштальныя азёры – азёры Нарач, Свіцязь, Снуды, Свір.

Полацк – наш найпершы горад, Віцебск, Тураў, Кобрын, Мір.

Продолжить чтениеНастаўнік: Карунас Ірына Сяргееўна

Размежаванне злучнікаў і злучальных слоў

Мэты:садзейнiчаць пашырэнню ведаў вучняў пра складаны сказ, яго будову, сродкi сувязi

частак; забяспечыць засваенне паняцця пра  сродкi сувязi (падпарадкавальныя

злучнiкi i злучальныя словы); садзейнiчаць удасканаленню ўменняў адрозніваць

злучнікі ад злучальных слоў; умець размяжоўваць аманімічныя падпарадкавальныя

злучнікі ад злучальных слоў; садзейнiчаць развiццю навыкаỳ самакантролю i

ỳзаемакантролю; спрыяць выхаванню любовi да роднай зямлi.

 

Ход урока 

  1. I.                   Арганiзацыйны момант

Прывiтанне. Праверка гатоỷнасцi да ỷрока.

  1. II.                Матывацыя
Продолжить чтение